Có 1 kết quả:

juǎn fà

1/1

juǎn fà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to curl hair