Có 1 kết quả:

juǎn xū

1/1

juǎn xū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tendril