Có 1 kết quả:

xiān fān

1/1

xiān fān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to turn sth over
(2) to overturn

Một số bài thơ có sử dụng