Có 1 kết quả:

xiān téng

1/1

xiān téng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to surge up
(2) raging (billows)