Có 1 kết quả:

sào bǎ xīng

1/1

sào bǎ xīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bearer of ill luck
(2) person with the evil eye
(3) comet