Có 1 kết quả:

sǎo máng

1/1

sǎo máng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to wipe out illiteracy