Có 1 kết quả:

sǎo huáng dǎ fēi ㄙㄠˇ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄚˇ ㄈㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to eradicate pornography and illegal publications