Có 1 kết quả:

shòu zhī yǐ yú bù rú shòu zhī yǐ yú ㄕㄡˋ ㄓ ㄧˇ ㄩˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄕㄡˋ ㄓ ㄧˇ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime (idiom)