Có 1 kết quả:

shòu rén yǐ bǐng

1/1

shòu rén yǐ bǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hand someone the swordhilt (idiom)
(2) to give someone a hold on oneself