Có 1 kết quả:

shòu rén yǐ yú bù rú shòu rén yǐ yú ㄕㄡˋ ㄖㄣˊ ㄧˇ ㄩˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄕㄡˋ ㄖㄣˊ ㄧˇ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime
(2) knowledge is the best charity