Có 1 kết quả:

shòu quán lìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

warrant (law)