Có 1 kết quả:

diào biāo

1/1

diào biāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lose weight (of cattle)