Có 1 kết quả:

diào sè

1/1

diào sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lose color
(2) to fade
(3) also pr. [diao4 shai3]