Có 1 kết quả:

diào liàn zi

1/1

diào liàn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to let sb down
(2) to drop the ball
(3) to screw up