Có 1 kết quả:

diào duì

1/1

diào duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fall behind
(2) to drop out