Có 1 kết quả:

zhǎng zi miàn

1/1

zhǎng zi miàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

face (mining)