Có 1 kết quả:

zhǎng chú

1/1

zhǎng chú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to prepare meals
(2) chef