Có 1 kết quả:

zhǎng xiàng

1/1

zhǎng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) palmistry
(2) features of a palm (in palmistry)