Có 1 kết quả:

tāo yāo bāo

1/1

tāo yāo bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dip into one's pocket
(2) to pay out of pocket
(3) to foot the bill