Có 1 kết quả:

qiā duàn

1/1

qiā duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cut off
(2) disconnect