Có 1 kết quả:

qiā sǐ

1/1

qiā sǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to throttle
(2) to choke to death