Có 1 kết quả:

qiā suàn

1/1

qiā suàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to count with one's fingers
(2) on the spot calculation