Có 1 kết quả:

pái tā

1/1

pái tā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exclusive
(2) excluding