Có 1 kết quả:

pái niào

1/1

pái niào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to urinate