Có 1 kết quả:

pái yōu jiě nàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to resolve a difficult situation and leave worries behind (idiom)