Có 1 kết quả:

pái dǎng sù lǜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) gear
(2) gear speed