Có 1 kết quả:

pái chá gù zhàng

1/1

pái chá gù zhàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to troubleshoot
(2) to check components individually for problems
(3) troubleshooting