Có 1 kết quả:

pái qì guǎn

1/1

pái qì guǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

exhaust pipe