Có 1 kết quả:

pái qì kǒng

1/1

pái qì kǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) an air vent
(2) a ventilation shaft