Có 1 kết quả:

pái qì guǎn

1/1

pái qì guǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

exhaust pipe