Có 1 kết quả:

pái wū dì xià zhǔ guǎn wǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

underground sewage network