Có 1 kết quả:

pái xiè wù

1/1

pái xiè wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) excrement
(2) waste