Có 1 kết quả:

Pái wān zú

1/1

Pái wān zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Paiwan, one of the indigenous peoples of Taiwan