Có 1 kết quả:

pái liàn

1/1

pái liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rehearse
(2) rehearsal