Có 1 kết quả:

pái duì

1/1

pái duì

giản thể

Từ điển phổ thông

xếp hàng, sắp hàng

Từ điển Trung-Anh

to line up