Có 1 kết quả:

pái chú

1/1

pái chú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

loại trừ, gạt bỏ, loại bỏ

Từ điển Trung-Anh

(1) to eliminate
(2) to remove
(3) to exclude
(4) to rule out