Có 1 kết quả:

yè mén

1/1

yè mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

small side door of a palace