Có 1 kết quả:

guà zài zuǐ biān

1/1

Từ điển Trung-Anh

to keep saying (sth) over and over