Có 1 kết quả:

guà hǎo

1/1

guà hǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to hang up properly (telephone, picture, clothes etc)