Có 1 kết quả:

guà niàn

1/1

guà niàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

liên quan, dính líu

Từ điển Trung-Anh

concerned