Có 1 kết quả:

guà dǎng

1/1

guà dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put into gear
(2) to engage the gear
(3) gear change