Có 1 kết quả:

guà hào

1/1

guà hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to register (at a hospital etc)
(2) to send by registered mail