Có 1 kết quả:

guà dā

1/1

guà dā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(of a monk) to take residence at a temple