Có 1 kết quả:

guà mǎ

1/1

guà mǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Trojan horse, to add malware to a website or program (computing)