Có 1 kết quả:

lüè mài

1/1

lüè mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to press-gang sb and sell into slavery