Có 1 kết quả:

lüè mài huá gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chinese people press-ganged and sold into slavery during Western colonialism