Có 1 kết quả:

lüè duó

1/1

lüè duó

giản thể

Từ điển phổ thông

ăn cướp, tước đoạt, trấn lột

Từ điển Trung-Anh

(1) to plunder
(2) to rob