Có 1 kết quả:

lüè duó zhě

1/1

lüè duó zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) robber
(2) plunderer
(3) predator