Có 1 kết quả:

lüè mài ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to press-gang sb and sell into slavery