Có 1 kết quả:

cǎi chū

1/1

cǎi chū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to extract
(2) to mine